De lokale heffingen zijn een integraal onderdeel van het gemeentelijk beleid. Ze raken de burgers, bedrijven en instellingen heel direct in hun portemonnee. Gemeentelijke heffingen staan dan ook sterk in de publieke en politieke belangstelling. In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de voorgestane wijzigingen met betrekking tot de gemeentelijke heffingen die van invloed zijn op de begroting 2018.

Geraamde inkomsten (x €1.000)

Begroting
2017

Begroting
2018

Kosten
dekking

Onroerende-zaakbelastingen

52.082

57.956

Precariobelasting

941

959

Hondenbelasting

1.009

1.029

Toeristenbelasting

2.057

2.057

Standplaatsgeld autobussen

12

12

Reclamebelasting/BIZ-heffing

860

860

Parkeerbelastingen

11.006

13.553

Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten

*

20.880

21.013

100%

Rioolrechten

*

17.365

17.431

100%

Begraafplaatsrechten

*

701

701

98,2%

Kanaalrechten

*

62

94

67,5%

Marktgelden

*

622

622

90,4%

Leges

*

10.614

10.370

90,4%

Totaal

118.211

127.173

*    Voor deze heffingen is hieronder een kostenonderbouwing opgesteld waaruit blijkt dat de geraamde baten niet hoger zijn dan de geraamde lasten: dus hoogstens kostendekkend. Dit geldt ook voor de naheffingsaanslagen parkeerbelastingen (kostendekking: 88,8%).

Toelichting

-   De opbrengst van de onroerend-zaakbelastingen is begroot op het bovengenoemde bedrag. Voor de tarieven van de onroerende-zaakbelastingen is de jaarlijkse herwaardering als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) van belang. De uitkomsten hiervan zijn mede bepalend voor de tarieven onroerende-zaakbelastingen voor 2018. De nu voorgestelde tarieven zijn berekend op basis van de huidige beschikbare gegevens. Definitieve tarieven worden in december 2017 door de raad vastgesteld.
-   Het tarief van de toeristenbelasting wordt niet geïndexeerd. Voor zover de toeristenbelasting meer opbrengt dan begroot, wordt dit bedrag gestort in de reserve Citymarketing, toerisme, recreatie en evenementen.
-   Het kostendekkingsplan van het Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2018 is geactualiseerd. Op basis daarvan stellen wij voor de tarieven voor rioolrechten ook in 2018 ongewijzigd te laten en ook niet te indexeren.
-   Vanaf 2017 vervangt de BIZ-heffing de reclamebelasting in het centrum. Gedurende 5 jaar wordt in het centrum jaarlijks geïnvesteerd en worden extra activiteiten ontplooid. De heffing wordt niet geïndexeerd. De reclamebelasting winkelcentrum Oud Woensel is vooralsnog ongewijzigd. De begrote opbrengsten reclamebelasting en BIZ blijven gelijk.
-   De voorwaarden voor het verlenen van kwijtschelding van belastingen en heffingen zijn geregeld in de Invorderingswet 1990 (wetten.overheid.nl). De beleidsmatige regeling is beschreven in de Leidraad Invordering.
-   De gehanteerde tarieven zijn de tarieven die aan de raad worden voorgesteld. Met het vaststellen van de verordeningen Gemeentelijke Belastingen en Rechten 2018 worden de tarieven definitief.

Samengevat is het beeld van de woonlasten, conform COELO-definitie, in euro’s:

Woonlasten

2016

2017

2018

Onroerendezaakbelastingen

203,71

233,00

250,43

Afvalstoffenheffing

247,10

227,11

225,49

Rioolheffing

 144,00

144,00

144,00

Totaal gemiddelde woonlasten per jaar

594,81

604,11

619,92

Gemiddelde 35 grote gemeenten

679,00

678,00

n.n.b.

Specificaties berekeningen kostendekkendheid:

Rioolheffing

x €1.000

Afvalstoffenheffing

x €1.000

0.8 BTW/BCF

1.544

0.8 BTW/BCF

2.978

7.2 Riolering

5.596

2.1 verkeer en vervoer

1.069

Reserves en voorzieningen

8.785

5.7 Openbaar groen

1.069

6.3 Inkomen (kwijtschelding)

1.472

7.3 Afval

13.468

7.4 Milieubeheer

103

Personeelskosten

947

Personeelskosten

502

Overhead

559

Overhead

352

Totaal kosten

17.431

Totaal kosten

21.013

Eigenarendeel

16.272

Eenpersoonshuishoudens

6.143

Gebruikersdeel

1.159

Tweepersoonshuishoudens

6.360

Driepersoonshuishoudens

2.712

Meerpersoonshuishoudens

5.071

Bedrijven

727

Totaal opbrengsten

17.431

Totaal opbrengsten

21.013

Kostendekkingspercentage

100%

Kostendekkingspercentage

100%

Begraafplaatsen

x €1.000

Kanaalrechten

x €1.000

7.5 Begraafplaatsen

605

2.4 Economische havens

90

Personeelskosten

70

Personeelskosten

29

Overhead

39

Overhead

20

Totaal kosten

714

Totaal kosten

139

Begraafrecht

232

Kanaalrechten

94

Grafrecht

469

Totaal opbrengsten

701

Totaal opbrengsten

94

Kostendekkingspercentage

98,2%

Kostendekkingspercentage

67,5%

Marktgelden

x €1.000

Naheffingsaanslagen

x €1.000

3.3 Bedrijfloket

292

1.1 Informatieverwerking

291

Personeelskosten

260

Personeelskosten

1.815

Overhead

136

Overhead en kapitaallasten

946

Totaal kosten

688

Totaal kosten

3.052

Marktgelden

622

Op te leggen bonnen

3.389

Oninbare bonnen

-678

Totaal opbrengsten

622

Totaal opbrengsten

2.711

Kostendekkingspercentage

90,4%

Kostendekkingspercentage

88,8%

Leges

Lasten

Baten

%

Huwelijken/partnerschap

217

188

86,3%

Reisdocumenten

2.365

2.115

89,4%

Rijbewijzen

1.310

1.139

86,9%

Verstrekking basisregistratie

141

133

94,1%

Overig

338

299

88,3%

Totaal burgerzaken

4.373

3.874

88,6%

Winkeltijdenwet

9

9

100,0%

Taxivergunning

25

20

80,0%

Verkeer en vervoer

72

114

158,3%

Gebruik openbare grond

239

132

55,0%

Bouwhinder

27

26

94,8%

Kansspelen

27

3

12,4%

Leegstand en huisvesting

160

95

59,6%

Collectevergunning

5

1

25,2%

Totaal algemene dienstverlening

564

400

70,9%

Vooroverleg/conceptaanvraag

209

21

10,0%

Omgevingsvergunning

5.070

5.266

103,9%

Sloopvergunning

31

6

18,3%

Totaal fysieke leefomgeving

5.310

5.293

99,7%

Horeca

214

212

99,2%

Organiseren evenementen

549

161

29,3%

Prostitutiebedrijven

45

44

97,4%

Huisvesting

17

9

54,2%

Telecommunicatie

290

274

94,5%

Overig

117

104

88,7%

Totaal Europese dienstenrichtlijn

1.232

804

65,3%

Totaal leges

11.477

10.370

90,4%