Taakveld
(x € 1.000)

Aanschafwaarde 1/1/17

Mutatie

Aanschafwaarde 1/1/18

Vermeer-
deringen

Vermin-
deringen

1

   2

3

4

5

6

7

0.1

Bestuur

866

284

1.150

75

0.2

Burgerzaken

176

754

930

0.3

Beheer ov. gebouwen en gronden

9.700

689

10.389

0.4

Overhead

81.047

31.744

112.791

7.103

0.64

Belastingen overig

1.437

992

2.429

32

0.8

Overige baten en lasten

1.116

1.116

1.1

Crisisbeheersing  en brandweer

2.226

205

2.431

240

1.2

Openbare orde en veiligheid

939

384

1.323

121

2.1

Verkeer en vervoer

2.141

1.943

4.084

1.040

2.2

Parkeren

25.917

971

26.888

300

2.4

Economische havens en waterwegen

4.892

4.892

81

81

2.5

Openbaar vervoer

6

190

196

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.840

5.840

25

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

319

31

350

4.2

Onderwijshuisvesting

256.931

29.259

286.190

52.742

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

20.379

20.379

5.2

Sportaccommodaties

123.839

9.329

133.168

11.991

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

79.822

3.913

83.735

1.221

5.4

Musea

3.234

274

3.508

1.034

5.5

Cultureel erfgoed

991

300

1.291

5.7

Openbaar groen en (openl.) recreatie

6.962

278

7.240

170

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

14.185

444

14.629

256

6.3

Inkomensregelingen

96

96

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

2.916

2.916

14

7.2

Riolering

84.442

11

84.453

17.334

17.174

7.3

Afval

2.174

350

2.524

350

7.4

Milieubeheer

22.637

1.998

24.635

900

697

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

273

273

8.1

Ruimtelijke ordening

631

38

669

12.900

12.900

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)

104.581

13.950

118.531

14.400

8.3

Wonen en bouwen

29.339

477

29.816

571

Totaal vaste activa

890.054

98.808

988.862

122.900

30.852

Taakveld
( x €1.000)

Aanschafwaarde
31/12/18

Afschrijving
per 1/1/18

Afschrijving 2018

Boekwaarde
1/1/18   (5-9)

Boekwaarde
31/12/18
(8-9-10)

Rentelasten

Kapitaal-
lasten (10+13)

8

9

10

11

12

13

14

0.1

1.225

561

203

589

461

7

210

0.2

930

226

166

704

538

9

175

0.3

10.389

204

76

10.185

10.109

132

208

0.4

119.894

47.919

8.708

64.872

63.267

856

9.564

0.64

2.461

1.574

288

855

599

10

298

0.8

1.116

1.116

1.116

15

15

1.1

2.671

778

117

1.653

1.776

22

139

1.2

1.444

776

204

547

464

7

211

2.1

5.124

747

428

3.337

3.949

60

488

2.2

27.188

6.315

833

20.573

20.040

265

1.098

2.4

4.892

1.461

106

3.431

3.325

44

150

2.5

196

10

12

186

174

6

18

3.2

5.865

1.888

8

3.952

3.969

53

61

3.3

350

66

24

284

260

3

27

4.2

338.932

79.805

5.330

206.385

253.797

3.082

8.412

4.3

20.379

3.210

431

17.169

16.738

230

661

5.2

145.159

45.313

4.216

87.855

95.630

1.196

5.412

5.3

84.956

18.993

2.504

64.742

63.459

845

3.349

5.4

4.542

1.614

319

1.894

2.609

29

348

5.5

1.291

831

32

460

428

6

38

5.7

7.410

2.327

242

4.913

4.841

65

307

6.1

14.885

5.327

457

9.302

9.101

137

594

6.3

96

96

96

1

1

6.81

2.930

1.459

60

1.457

1.411

19

79

7.2

84.613

15.526

1.453

68.927

67.634

888

2.341

7.3

2.874

382

93

2.142

2.399

32

125

7.4

24.838

12.712

380

11.923

11.746

146

526

7.5

273

75

19

198

179

5

24

8.1

669

650

12

19

7

12

8.2

132.931

210

118.321

132.721

994

994

8.3

30.387

7.999

517

21.817

21.871

286

803

1.080.910

258.958

27.238

729.904

794.714

9.450

36.688

1   Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw

2   De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.