Opgenomen en verstrekte langlopende geldleningen en overige vaste schulden

Omschrijving (x€1.000)

Restant per
1 jan. 2018

Vermeerdering
in 2018

Aflossing
in 2018

Restant per  
31 dec. 2018

Opgenomen geldleningen:

Opgenomen leningen (voor gemeentelijke financiering en doorgeleend aan derden)

464.779

85.284

-39.948

510.115

Waarborgsommen van derden

       630

                 -

               -

630

Totaal vaste schuld

465.409

85.284

-39.948

510.745

Verstrekte geldleningen:

Leningen aan woningbouwcorporaties

20.464

-4.664

15.800

Overige verstrekte leningen

18.270

1.400

19.670

Totaal verstrekte leningen

38.734

1.400

-4.664

35.470

Gewaarborgde geldleningen

Lening in kader van (x€1.000):

Oorspronkelijk bedrag lening

Borgstelling   
per 1 jan 2018

Aflossing 2018

Borgstelling  
per eind 2018

Gezondheidszorg

8.187

5.126

-360

4.766

Cultuur

8.386

6.050

-250

5.800

Sport

2.872

1.274

-94

1.180

Welzijn

1.000

924

-12

912

Woningbouw

7.552

3.120

-436

2.684

Overig

9.460

6.003

-79

5.924

Totaal

37.457

22.497

-1.231

21.266

Per 31 december 2017 verleent de gemeente Eindhoven voor ca. €1,2 miljard euro achtervang aan het waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Pas indien de reserve van het WSW plus de middelen (obligo's) van andere corporaties niet toereikend zijn, dienen het rijk en gemeenten renteloze leningen te verstrekken. Eind 2016 bedroegen deze samen ruim €3,1 miljard.