Kerngegevens per 1 januari

2016

2017

2018

Sociale structuur:

Aantal inwoners

224.788

226.921

229.095

Inwoners < 20

45.586

45.712

45.915

Inwoners > 64 jaar

37.270

37.774

38.315

Inwoners 65 t/m 74 jaar

19.895

20.264

20.720

Inwoners 75-84 jaar

12.674

12.642

12.575

Inwoners 85 jaar e.o.

4.701

4.868

5.020

Aantal WW-uitkeringen

6.167

5.500

6.000

Aantal bijstandsgerechtigden WWB/Participatiewet

6.502

7.075

6.819

Fysieke structuur:

Oppervlakte gemeente (in ha)

8.884

8.887

8.887

Lengte wegen (in km)

938

938

938

Lengte waterwegen (in km)

123

123

123

Aantal woningen

105.125

107.812

109.545

Aantal bewoners per woning

2,14

2,13

2,13

% huurwoning

52

52

52

% eigen woning

48

48

48

Algemene gegevens

2016

 2017

2018

Personeel:

Formatie in fte’s

1.718

1.788

1.824

Prijspeil

1 jan. 2016

1 jan. 2017

1 jan. 2018

Totaal personeelskosten (x €1.000)

133.577

146.309

155.043

Rente:

Omslagrente

3,75%

2%

1,3%

Omslagrente verliesgevende planexploitaties en niet in exploitatie genomen bouwgronden

1,5%

n.v.t.

n.v.t.

Rente grondexploitatie

n.v.t.

2%

1,5%

Rente IHP; bestaande kredieten

2,5%

2,5%

1,13%

Rente IHP; nieuwe kredieten

2,5%

2,5%

2,5%

Rente reserves / voorzieningen

3,75%

2%

1,3%

Prijsstijging voor:

Goederen en diensten / subsidies: interne budgetten

0,5%

0,5%

1%

Goederen en diensten / subsidies: externe budgetten

1,5%

0,75%

1%

Subsidies oud (van voor de decentralisaties)

---

---

1,5%

Subsidies nieuw (WMO/Jeugd)

---

---

1%

Indexering inkomsten:

Tarieven, belastingen, rechten

2%

2%

2%

Overige

2%

2%

2%

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn middelen die de gemeente naar eigen inzicht mag besteden. Dit betreft onderstaande onderdelen.

(x 1.000)

2018

2019

2020

2021

Lokale heffingen waarvan besteding niet gebonden is

OZB

57.956

58.444

59.240

59.240

Hondenbelasting

1.029

1.029

1.029

1.029

Precariorechten

959

959

959

959

Uitkeringen gemeentefonds

Gemeentefonds

269.158

269.578

269.330

267.476

Integratie-uitkering Sociaal Domein

167.984

166.979

165.916

165.818

Dividend

BNG

200

200

200

200

Rente beleggingen

0

0

0

0

Eindhoven Airport

57

57

57

57

Essent

6

6

6

6

Saldo financieringsfunctie

Financieringsfunctie

401

-421

-623

-1.215

Overige algemene dekkingsmiddelen

Rente eigen kapitaal

827

771

794

846

Rente belegde reserves

2.265

2.399

2.496

2.662

Vennootschapsbelasting

pm

pm

pm

pm

Onvoorzien

227

227

227

227

Bij de lokale heffingen geldt een onderscheid tussen heffingen waarvan de besteding gebonden is en heffingen waarvan dat niet zo is. De belangrijkste niet-gebonden lokale heffing vormt de OZB en in beduidend mindere mate de hondenbelasting en precariorechten. De belangrijkste gebonden lokale heffingen zijn de afvalstoffenheffing, rioolrechten en de legesinkomsten.

De algemene uitkering gemeentefonds is op basis van de meicirculaire 2017 opnieuw berekend en in de meerjarenbegroting 2018-2021 opgenomen. De weergegeven bedragen zijn inclusief de ontvangsten voor de Wmo bestaande taken. Daarnaast is in de meicirculaire 2017 de integratie-uitkering Sociaal Domein bepaald.
Het saldo financieringsfunctie betreft het saldo van alle betaalde en ontvangen rente. Er wordt geen rente bijgeschreven op reserves en voorzieningen. Deze rente valt vrij ten gunste van de algemene middelen.
Jaarlijks wordt in de begroting een bedrag van €227.000 voor onvoorziene lasten opgenomen, voor niet begrote uitgaven die onvoorzien, onvermijdbaar en onuitstelbaar zijn (de 3 o’s).

Balansbeeld
Voor de berekening van de BBV-normen in de paragraaf weerstandsvermogen gaan we uit van de volgende cijfers:

Balans (x €1 miljoen)

2016

2017

2018

2019

2020

2021

materiële + immateriele vaste activa

639

714

778

795

823

813

financiële vaste activa (deelnemingen)

8

8

8

8

8

8

financiële vaste activa (doorleningen)

40

39

35

34

34

33

voorraden (grondexploitaties)

104

81

65

40

7

4

voorraden (overig)

7

7

7

7

7

7

vlottende activa overig

90

50

50

50

50

50

balanstotaal activa

887

898

944

934

929

915

eigen vermogen

185

162

166

162

163

170

voorzieningen

56

51

46

46

46

46

vaste schulden

435

465

510

501

496

483

kasgeldleningen

62

62

62

62

62

62

vlottende passiva overig

149

158

160

163

162

154

balanstotaal passiva

887

898

944

934

929

915