AB   Algemeen Bestuur
APV   Algemene Plaatselijke Verordening
ASV   Algemene Subsidieverordening
AU   Algemene Uitkering
AVA   Algemene Vergadering van Aandeelhouders
AVG   Algemene Verordening Gegevensbescherming
AWB   Algemene Wet Bestuursrecht
AWBZ   Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
B5   De vijf Brabantse gemeenten Breda, Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch, en Tilburg
B&W   Burgemeester en Wethouders
BBL   BeroepsBegeleidende Leerweg
BBV   Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BBZ   Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen
BCB   Brandweer en CrisisBeheersing
BCF   BTW CompensatieFonds
BIC   Brainport Industries Campus
BIG   Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten
BIP    Brainport International Program
BIS   BasisInfraStructuur
BIZ   BedrijfsInvesteringsZone
BNG   Bank Nederlandse Gemeenten
BRE   Breedband Regio Eindhoven
BS   Basisschool
BSO   Buitenschoolse opvang
BTM   Buurtthermometer
BTW   Belasting Toegevoegde Waarde
BUIG   Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorzieningen Gemeenten
BV   Besloten Vennootschap
BZK   (Ministerie van) Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
C4   De vier Brainport Campusgemeenten Best, Eindhoven, Helmond en Veldhoven
CAK   Centraal Administratie Kantoor
CAO   Collectieve ArbeidsOvereenkomst
CBS   Centraal Bureau voor de Statistiek
CKE   Centrum voor de Kunsten Eindhoven
COC   Vereniging voor integratie van homoseksualiteit, opgericht als Cultuur- en Ontspanningscentrum
COELO   Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere Overheden
CRSD   CliëntenRaad Sociaal domein
CRvB   Centrale Raad van Beroep
CURE   Centrum Uitvoering Reinigingstaken Eindhoven en omgeving
CV   Commanditaire Vennootschap
DAE   Design Academy Eindhoven
DB   Dagelijks bestuur
DDF   Dutch Design Foundation
DDW   Dutch Design Week
DNC   De Nieuwe Combinatie
DOE   DuurzaamheidsOrganisatie stadsregio Eindhoven
DPP   Dynamische Personeels Planning
DSC   DETO Sportlust Combinatie
E&C/EC   De sector Economie & Cultuur van de gemeente Eindhoven
EFX   Eindhoven Fiber Exchange
EJV   Eindhovense Jacht Vereniging
EKV   Eindhovense Kano Vereniging
EMU   Economische en Monetaire Unie
Enoll   European Network of Living Labs
ESF   Europees Sociaal Fonds
EU   Europese Unie
FIDO   (wet) Financiering Decentrale Overheden
FNV   Federatie Nederlandse Vakbeweging
fte   fulltime-equivalent (personeel)
G4   De vier grote gemeenten: Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht
G32   Netwerk van 32 (middel)grote steden in Nederland
GB   Grondbedrijf
G&D   Goederen & Diensten
Gg!   Graag gedaan!
GGD   Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GHOR   Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
GR   Gemeenschappelijke Regeling
GRP   Gemeentelijk RioleringsPlan
GRWRE   Gemeenschappelijk Regeling Werkvoorziening Regio Eindhoven
GS   Gedeputeerde Staten
HbH   Hulp bij Huishouden
HBO   Hoger Beroeps Onderwijs
HHT   Huishoudelijke Hulp Toelage
HOV   Hoogwaardig Openbaar Vervoer
HTCE   High Tech campus Eindhoven
ICLEI   International Council for Local Environmental Initiatives
ICT   Informatie en Communicatie Technologie
IHP   Integraal HuisvestingsPlan (onderwijs)
i.o.   In oprichting
IOS   InkoopOndersteunend systeem
ISE   Internationale School Eindhoven
IT   Informatie Technologie
ITS   Intelligente TransportSystemen
IU   Integratie Uitkering
IWV   Integrale WijkVernieuwing
KEIT   Kennis- en Expertisecentrum Inclusie en Toegankelijkheid
KSF   Knowledge Society Forum
LKS   Loonkostensubsidie
LUCI   Lighting Urban Community International
MBO   Middelbaar BeroepsOnderwijs
MDW   Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit
MGE   MuziekGebouw Eindhoven
MIP   Meerjaren InvesteringsProgramma
MJPS   MeerjarenProgramma Stedelijk
MKB   Midden- en Kleinbedrijf
MO   Maatschappelijke Ontwikkeling
MPG   Meerjaren Prognose Grondexploitaties
MVO   Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
NAI   Nederlands Arbitrage Instituut
NATLAB   NATuurkundigLABoratorium
NCW   Netto Contante Waarde
Nnb   Nog niet bekend
NRE   Nutsbedrijf Regio Eindhoven
NSL   Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Ntb   Nader te bepalen
NV   Naamloze Vennootschap
ODZOB   Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
OMO   Ons Middelbaar Onderwijs
OOGO   Op Overeenstemming Gericht Overleg
OOO   Onvoorzien onvermijdbaar onuitstelbaar
OR   Openbare Ruimte
OV   Openbaar Vervoer
OVAA   Stichting OVerleg Allochtonen en Autochtonen
OZB   Onroerende Zaak Belasting
P&O   Personeel & Organisatie
P+R   Park and Ride
PPS   Publiek-Private Samenwerking
PrO   Praktijkonderwijs
PSO   Prestatieladder Sociaal Ondernemen
RD   sector Ruimtelijk Domein van de gemeente Eindhoven
REOS   Ruimtelijke en Economische OntwikkelStrategie
RIB   Raadsinformatiebrief
RIVM   Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
RMC   Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (Schoolverlaters)
ROW   Regionaal Ontwikkelfonds Bedrijven Werklocaties
RSV.VO   Regionaal samenwerkingsverband voor Passend Voortgezet Onderwijs
RvC   Raad van Commissarissen
S&P   Standard en Poor’s
SCE   Stichting Cultuur Eindhoven
SD   sector Sociaal Domein van de gemeente Eindhoven
SEN   Sportpark Eindhoven Noord
SGE   Stichting Gezondheidscentra Eindhoven
SP   Socialistische Partij
SPIL   SPelen, Integreren en Leren
STS   Stichting Twice Support
SVGG   Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen
TDK   Technologie, Design en Kennis
TUe   Technische Universiteit Eindhoven
Turap   Tussenrapportage
TV   Taakveld
UA   Urban agenda
VDMA   Van der Meulen-Ansems
VN   Verenigde Naties
VNG   Vereniging Nederlandse Gemeenten
VPB   Vennootschapsbelastingplicht
VRBZO   Veiligheidsregio Brabant ZuidOost
VSO   Voortgezet Speciaal Onderwijs
VSB   Goede-doelenorganisatie die culturele en maatschappelijke initiatieven ondersteunt
VSV   Voortijdig SchoolVerlaten
VVE   Voor- en vroegschoolse educatie
WA   Wettelijke Aansprakelijkheid
WABO   Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
WEB   Wet Educatle Beroepsonderwijs
WGT   Werkgelegenheidsteam
WKK   Warmtekrachtkoppeling
WKO   Warmte-Koude Opslaginstallatie
WMO   Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WO   Wetenschappelijk Onderwijs
WOZ   Waardering Onroerende Zaken
WSW   Waarborgfonds Sociale Woningbouw
WW   WerkloosheidsWet