Programmaplan
Dit hoofdstuk bestaat uit de volgende programma's:

0. Bestuur en ondersteuning *
1. Veiligheid
2. Verkeer, vervoer en waterstaat
3. Economie
4. Onderwijs
5. Sport, cultuur en recreatie
6. Sociaal domein
7. Volksgezondheid en milieu
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

*  we presenteren dit programma als laatste omdat dit programma uit veel uiteenlopende taakvelden bestaat

In dit hoofdstuk staan:

Per programma:

Inleidende tekst en BBV-indicatoren. Voor de BBV-indicatoren vergelijken maken we de vergelijking met gemeenten in Nederland en met gemeenten van 100.000 tot 300.000 inwoners.
Op www.waarstaatjegemeente.nl kunnen ook andere vergelijkingen worden gemaakt.

Per taakveld (onderdeel van een programma):
Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Verbonden partijen en Wat mag het kosten?

Hier zijn onze effect- en prestatie-indicatoren opgenomen. Zowel de BBV-indicatoren als de gemeentelijke meerjarige effect- en prestatie-indicatoren zijn omgezet naar de nieuwe indeling op taakvelden en geactualiseerd. Bij sommige taakvelden heeft de omzetting er toe geleid dat er geen doelen en indicatoren zijn; hier volstaan we met een verwijzing naar andere taakvelden of een korte toelichting.

Net als bij de vorige begroting is er voor onze eigen indicatoren een separate informatieset met achtergrondinformatie. Dit betreft informatie met een nadere inhoudelijke toelichting, de motivatie van de keuze, bron, toelichting begrote waarde en stakeholders.

Onder de tabel 'wat mag het kosten' specificeren we de belangrijkste mutaties ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting (vergelijking tussen 2018 en 2017). Deze mutaties, bijvoorbeeld voor sociaal domein en bestuurlijke prioriteiten, staan ook in de financiële hoofdlijn. Ook de overige verschillen lichten we toe. Denk hierbij aan wijzigingen in de systematiek van interne doorbelasting van kosten en (budgettair neutrale) verschuivingen tussen taakvelden. De verschuivingen zijn ontstaan omdat er in het overgangsjaar 2017 een voorlopige koppeling was van budgetten aan taakvelden.