Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 3.1 Economische ontwikkeling, 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur, 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen en 3.4 Economische promotie.

De Brainport Next Generation-ambitie is een paraplu op de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat voor bedrijven én (kennis)werkers en de actieve economische promotie. In 2018 zal de Nationale Actieagenda Brainport tot uitvoering worden gebracht. Daarin richten we ons vooral op het aantrekkelijker maken van de stad voor talent en het voorzieningenniveau. Het economisch programma richt zich in het kader van Brainport op het versterken van de speerpuntsectoren (onder andere hightech en design), het MKB en het versterken van de economische basis van de stad.
Wij willen design (-thinking) en nieuwe technologie (zoals data technologie en snelle verbindingen) inzetten om te zorgen dat de producten en (maatschappelijke) diensten worden ontwikkeld waaraan in de stad behoefte bestaat. We geven de innovatiekracht in de stad de ruimte, stimuleren daarmee de economische ontwikkeling en bovenal dragen we daarmee bij aan de ontwikkeling van mensgerichte innovatieve oplossingen voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken.
Daarbij blijven we werken aan een minder conjunctuurgevoelige economische groei, een flexibele -en veerkrachtige arbeidsmarkt waaraan tegelijkertijd een zo groot mogelijk deel van de Eindhovense beroepsbevolking kan deelnemen (inclusieve maatschappij). Bij de dienstverlening om mensen aan werk te helpen staat de vraag van de ondernemer centraal. Gezien de competenties van onze werkzoekenden wordt o.a. door jobcarving en (om)scholing ook gekeken hoe de vraag van werkgevers beter aan te sluiten is op de beschikbaarheid van mensen. De vraag van de ondernemer staat centraal zonder daarbij het belang van de werkzoekende uit het oog te verliezen. In het Regionaal Werkbedrijf/ 04Werkt werken partijen samen aan een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, matching van vraag en aanbod en de landelijke afspraken tussen de sociale partners over garantiebanen (mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt). Het onderdeel arbeidsparticipatie lichten we toe bij taakveld 6: sociaal domein.
We promoten de stad en trekken nieuwe bedrijven aan. Daarvoor hebben we goede, bijdetijdse bedrijventerreinen en werklocaties nodig. We maken de (binnen)stad aantrekkelijker met een nog beter horeca- en winkelaanbod. We helpen bedrijven bij het invullen van hun vacatures en maken het internationale (kennis)werkers makkelijk om snel aan de slag te kunnen. Vanaf 2018 zal daarom de Internationale School verder doorgroeien naar 1500 leerlingen.
Kunst, cultuur en erfgoed, evenementen, sport, recreatie en design dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent. Om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen. Daarnaast leveren ze in samenhang met andere domeinen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. Ze dragen ook bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting, het imago en vestigingsklimaat van de stad. De inzet op zowel de ‘harde’ economische factoren als op de ‘zachtere’ factoren die het vestigingsklimaat bevorderen, zorgen voor een impuls voor de stad. De trots op onze stad laten we op vele plekken, zowel lokaal als nationaal en internationaal zien en horen. De 'zachtere' factoren lichten we in de begroting toe bij programma 5: sport, cultuur en recreatie.