Incidentele posten

Binnen de exploitatie van diverse programma's worden projecten en investeringen verantwoord, met name voor bouwgrondexploitaties, onderwijshuisvesting en maatschappelijk nut. Deze projecten hebben over het algemeen geen structureel karakter en worden gefinancierd met incidentele middelen. Gezien de omvang zijn deze budgettair neutrale projecten en investeringen niet in deze staat opgenomen.

Progr.

 Omschrijving

baten/
lasten

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

 1. Bestuur en ondersteuning

Directieraad; loonkosten

lasten

111

Modernisering arbeidsvoorwaarden

lasten

-250

-250

Uitbreiding aantal wethouders

lasten

109

Bereikbaarheidsakkoord (uit parkeerbeleid)

baten

-266

-726

-1.033

Mutaties bestemmingsreserves:

 • gratis openbaar vervoer

baten

-190

 • technologie-educatie

baten

-300

 • ontmoeten 040

baten

-130

 • gebiedsgerichte aanpak

baten

-300

-300

 • modernisering arbeidsvoorwaarden

lasten

250

250

 • uitbreiding aantal wethouders

baten

-224

 • bijdrage aan projecten

baten

-61

 • kasschuifsysteem begroting 2017

lasten

1.772

 • meerjarenplan stedelijk

lasten

1.000

1.000

1.000

Mutaties algemene reserve:

 • kasschuifsysteem begroting 2017

lasten

1.869

3.525

1.698

 • mutatie weerstandsvermogen

lasten

1.100

6.950

 • mutatie weerstandsvermogen

baten

-11.050

-3.700

 1. Veiligheid

Intensivering veiligheid

lasten

1.500

Ondermijning BIBOB

lasten

250

 1. Verkeer, vervoer en waterstaat

Gratis openbaar vervoer

lasten

190

Bereikbaarheidsagenda ZOB

lasten

266

726

1.033

Plan van aanpak emissieloze mobiliteit

lasten

600

 1. Economie

Voorziening ROW

lasten

100

 1. Onderwijs

Technologie-educatie

lasten

305

 1. Sport, cultuur en recreatie

Uitvoeringsprogramma sport

lasten

250

250

250

Overdrachts-/licentieovereenkomst DDW

lasten

105

Overdrachts-/licentieov. DDW; bijdrage derden

baten

-175

Uitstel renovatie groen

lasten

300

Impuls exploitatie sport

lasten

1.300

Tongelreep

lasten

1.100

1.100

 1. Sociaal domein

Subsidie collectief welzijn

lasten

1.500

Project ‘Verward en dan..’

lasten

150

Project ‘Verward en dan..’; bijdragen derden

baten

-149

Ontmoeten 040

lasten

131

 1. Volksgezondheid en milieu

Baggerplan

lasten

230

 1. Volkshuisvesting, ro en stedelijke vernieuwing

Gebiedsgerichte aanpak

lasten

303

303

Totaal incidentele baten

baten

-12.579

-4.266

-726

-1.033

Totaal incidentele lasten

lasten

11.845

5.574

5.874

9.083

Totaal incidentele baten en lasten (saldo)

lasten

-734

1.308

5.148

8.050

Structurele mutaties reserves

Dit overzicht is exclusief de jaarlijks terugkerende onttrekkingen die plaatsvinden op realisatiebasis.

PR

Omschrijving

baten/ lasten

Begroting 2018

Begroting 2019

Begroting 2020

Begroting 2021

 1. Bestuur en ondersteuning

toevoegingen aan:

reserve WKO Botenlaan

lasten

14

14

14

14

reserve voorbereidingskrediet investeringen

lasten

325

425

425

425

reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

lasten

350

350

350

350

reserve opkomst verkiezingen

lasten

11

11

11

11

reserve maatschappelijk nut projecten

lasten

111

111

111

111

reserve internationale school

lasten

738

738

738

738

reserve groot onderhoud

lasten

7.875

7.875

7.875

7.875

reserve financieringsfonds MIP

lasten

6.731

6.732

6.732

6.625

reserve egalisatie overhead projecten

lasten

158

158

158

158

reserve duurzaamheidsfonds SVGG

lasten

72

65

16

303

risicoreserve PSV

lasten

398

398

398

398

reserve buurtsportcoaches

lasten

16

16

16

16

reserve burgerzaken

lasten

447

447

447

447

reserve bodemsanering

lasten

332

332

332

332

reserve biomassacentrale Meerhoven

lasten

291

293

312

326

reserve aankoop kunstvoorwerpen

lasten

232

232

232

232

onttrekkingen aan:

reserve WKO Botenlaan

baten

-5

-5

-5

-5

reserve volkshuisvesting

baten

-25

-25

-25

-25

reserve tentoonstellingen Van Abbemuseum

baten

-350

-350

-350

-350

reserve internationale school

baten

-797

-797

-797

-797

reserve financieringsfonds MIP

baten

-1.711

-1.901

-2.356

-2.697

reserve reserveringen

baten

-75

-75

-75

-75

reserve burgerzaken

baten

-307

-307

-307

-307

reserve aankoop kunstvoorwerpen

baten

-232

-232

-232

-232

Totaal onttrekkingen

baten

-3.502

-3.692

-4.147

-4.488

Totaal toevoegingen

lasten

18.101

18.197

18.167

18.361

Totaal saldo structurele mutaties

lasten

14.599

14.505

14.020

13.873

Structureel begrotingssaldo

Dit overzicht wordt opgesteld in het kader van het provinciaal toezicht.

Structureel begrotingssaldo

2018

2021

x €1 miljoen

Lasten 

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

P0 Bestuur en ondersteuning                                             (TV 0.1-0.2-0.3-0.5-0.63-0.64-0.8)*

-19,3

19,3

0,0

-18,2

21,4

3,2

P1 Veiligheid

-28,3

1,9

-26,3

-26,4

1,9

-24,5

P2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-48,1

42,4

-5,7

-33,3

15,3

-18,0

P3 Economie

-14,4

11,0

-3,5

-17,4

13,4

-4,0

P4 Onderwijs

-29,3

5,9

-23,4

-29,8

5,8

-24,1

P5 Sport, cultuur en recreatie

-77,2

16,7

-60,5

-76,8

16,3

-60,5

P6 Sociaal domein

-402,8

131,7

-271,1

-393,0

136,4

-256,6

P7 Volksgezondheid en milieu

-55,3

45,2

-10,1

-53,8

43,7

-10,1

P8 Volkshuisvesting, r.o. en stedelijke vernieuwing

-99,8

84,8

-15,0

-82,7

77,7

-5,0

Totaal van de programma's

-774,5

358,9

-415,6

-731,4

331,8

-399,5

Algemene dekkingsmiddelen                                      (TV 0.5-0.61-0.62-0.64-0.7-0.11)**

-4,4

500,8

496,4

-5,7

497,1

491,4

Overhead (TV 0.4)

-66,9

1,3

-65,5

-63,5

1,1

-62,4

Vennootschapsbelasting (TV 0.9)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Onvoorzien (TV 0.8)

-0,2

0,0

-0,2

-0,2

0,0

-0,2

Mutaties reserves (TV 0.10)

-47,9

32,9

-15,0

-35,0

5,7

-29,3

Geraamd resultaat

-894,0

894,0

0,0

-835,7

835,7

0,0

Incidentele baten en lasten

-0,7

8,1

Structureel begrotingssaldo

-0,7

8,1

* TV 0.8: excl. onvoorzien

** TV 0.5: excl. rente doorgeleende leningen; TV 0.64: excl. aanmaningen/dwangbevelen