Begrotingssubsidies
Voor het verstrekken van subsidie is een wettelijk voorschrift vereist. Artikel 4:23, derde lid, onderdeel c van de Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat een wettelijk voorschrift niet vereist is indien de begroting de subsidieontvanger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld vermeldt. De bedragen in deze lijst zijn ramingen, mede gebaseerd op de gemeentelijke begrotingsrichtlijnen voor subsidies. Via budgettendossiers en door middel van subsidieverlening wordt het te verlenen bedrag bepaald. De Algemene Subsidieverordening (ASV) is in 2014 door de raad vastgesteld. Hiermee is een vereenvoudiging van subsidieprocessen, administratieve lastenverlichting, deregulering en tegemoetkoming aan het duale stelsel gerealiseerd. De raad heeft kaderstellende en controlerende taken, het college bestuurlijke en uitvoerende taken. De raad is op zes momenten betrokken bij het subsidieproces: (1) vaststellen van het beleid via het coalitieakkoord en de beleidskaders (inhoudelijk kader), (2) vaststellen kadernota (inhoudelijk en financieel kader), (3) vaststellen begroting inclusief inhoudelijke doelstellingen (financiële en inhoudelijke kaders), (4) vaststellen ASV (juridisch kader), (5) vaststellen van de begrotingssubsidies (juridisch kader en financieel instrument) en (6) besluiten via separate raadsdossiers.

Subsidieontvanger      

Taak-
veld

Subsidie 2017
(x €1.000)

Subsidie 2018
(x €1.000)

Ruimtelijke ordening:

Trefpunt Groen Eindhoven

5.7

133

110

Brabants Landschap

5.7

20

25

Sport en Recreatie:

Stichting Jeugdsportfonds Eindhoven

5.1

234

131

Wonen Welzijn en Zorg:

COC-Eindhoven

6.1

44

45

Federatie overleg voor ouderenorganisaties

6.1

94

95

Platform Gehandicaptenbeleid Eindhoven

6.1

113

115

Stichting Bomanshof

6.1

205

208

Stichting OVAA

6.1

60

Stichting Vredesburo

6.1

24

24

Agog

6.1

5

5

Stichting Voedselbank

6.1

59

60

St. Nieuwkomers en Vluchtelingenwerk Brabant Centraal

6.1

816

828

Bed Bad Brood

6.1

716

Stichting Vluchtelingen in de knel

6.1

557

565

Onderwijs en Jeugd:

Stichting De Jonge Onderzoeker

6.1

36

37

Slachtofferhulp

1.2

59

60

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

6.1

1

1

FNV, afdeling Eindhoven

4.3

6

6

Korein Kinderplein BV

6.1

1.445

1.568

RSV.VO (trajectbegeleiding 17-)

4.3

146

148

Stichting Leergeld

4.3

104

106

Jeugdcultuurfonds Eindhoven

6.1

58

59

Stichting Zuidzorg

7.1

3.340

3390

WIJeindhoven

6.2

29.147

30.167

Economische ontwikkeling:

Stichting Eindhoven Marketing (EHV365)

3.4

1.064

464

Stichting Glow

3.4

750

Kunst, Cultuur en Design:

Federatie Eindhovense Carnaval

3.4

100

100

Stichting Intocht Sint Nicolaas

5.3

24

24

Stichting Lichtjesroute

5.3

76

76

Stichting 18 September

5.3

27

27

Stichting Fakkeltocht

5.3

2

2

Koningsdag

3.4

100

100

Stichting Cultuur Eindhoven

5.3

21.161

21.352

Capital D inzake Dutch Design Week

5.3

200

200

Capital D inzake Dutch Design Awards

5.3

200

200

Design Academy Eindhoven inzake Graduation Show

5.3

100

100

Niet-verrekende gebouwgebonden kosten (x €1.000)

Naam instelling

Gebouw-
gebonden kosten1

Waarvan verrekend
 in huur2

Bijdrage
gemeente

Muziekgebouw Eindhoven NV

2.375

1.829

546

Parktheater Eindhoven NV

2.062

630

1.432

Stichting Cultureel Centrum de Effenaar

975

249

726

Stichting Loket W Dynamo

387

212

175

Novadic: Dagopvang Kanaaldijk Noord 15c

62

167

-105

Dr. A.F. Philips Sterrenwacht

7

0

7

Coöperatieve vereniging Natlab

652

221

431

1   Kosten die gemeente maakt met betrekking tot het gebouw

2   De huur die de gemeente in rekening brengt bij de instelling. De raad heeft besloten de fiscale huur in rekening te brengen. Bij nieuwe contracten passen wij dit toe. Lopende contracten kunnen wij niet eenzijdig aanpassen.