LASTEN (x €1.000)

Personeels-lasten

Kapitaal-lasten

Subsidies / overdracht

Goederen   / diensten

Overige lasten

Verre-keningen

Overige rentekosten

0.1 Bestuur

7.498

210

3.934

3.295

855

0.2 Burgerzaken

3.171

175

1.741

1.202

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

1.129

208

-673

0.4 Overhead

49.704

9.564

18.978

120

0.5 Treasury

3.092

352

-2.607

0.61 OZB woningen

658

62

0.62 OZB niet-woningen

516

49

0.63 Parkeerbelasting

324

31

0.64 Belastingen overig

452

298

641

0.7 Alg. en ov. uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

15

-274

28

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

171

139

12.484

107

1.2 Openbare orde en veiligheid

9.299

138

551

5176

2.1 Verkeer en vervoer

4.730

907

97

36.977

439

2.2 Parkeren

577

1.170

2.186

2.4 Economische havens en waterwegen

150

121

32

2.5 Openbaar vervoer

50

18

3.1 Economische ontwikkeling

1.080

1.711

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

61

3.222

226

-442

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

578

47

868

665

3.4 Economische promotie

178

2.090

332

4.2 Onderwijshuisvesting

636

9.073

6.342

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

1.259

4.981

5.925

5.1 Sportbeleid en activering

1.802

131

-514

5.2 Sportaccommodaties

9.043

5.412

414

6.142

5.3 Cultuurpresent., -productie en –particip.

1.263

3.349

22.626

3.105

5.4 Musea

3.062

348

2.551

5.5 Cultureel erfgoed

366

38

230

509

5.6 Media

403

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

2.174

307

159

10.548

2

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

5.725

594

22.538

3.974

100

6.2 Wijkteams

2.631

30.549

334

6.3 Inkomensregelingen

4.954

1

127.976

770

6.4 Begeleide participatie

2.867

34.670

63

6.5 Arbeidsparticipatie

5.252

8.048

1.940

200

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.471

4.793

85

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

1.145

30.207

119

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.152

35.634

543

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.079

79

60.400

616

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.055

6.818

24

7.1 Volksgezondheid

3.554

4.202

7.2 Riolering

1.234

2.341

2

3.622

7.3 Afval

388

125

13.472

2.140

7.4 Milieubeheer

2.164

526

88

6.798

370

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

24

601

8.1 Ruimtelijke ordening

4.890

12

60

16.558

1.482

20

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen)

685

29.548

2.823

5.285

8.3 Wonen en bouwen

16.631

803

4.025

Totaal

155.043

39.224

416.046

196.062

1.003

7.814

2.256

LASTEN (x €1.000)

Overhead

Voorzieningen

Reserves

 Overig

Totaal lasten

0.1 Bestuur

533

16.325

0.2 Burgerzaken

491

6.780

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

262

48

974

0.4 Overhead

-12.442

945

66.869

0.5 Treasury

103

940

0.61 OZB woningen

109

829

0.62 OZB niet-woningen

111

676

0.63 Parkeerbelasting

27

382

0.64 Belastingen overig

109

1.500

0.7 Alg. en ov. uitkeringen gemeentefonds

100

100

0.8 Overige baten en lasten

404

180

-4.874

-4.521

0.10 Mutaties reserves

47.932

47.932

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

30

30

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

81

12.982

1.2 Openbare orde en veiligheid

58

49

15.271

2.1 Verkeer en vervoer

223

77

43.450

2.2 Parkeren

27

1

3.961

2.4 Economische havens en waterwegen

303

2.5 Openbaar vervoer

277

345

3.1 Economische ontwikkeling

5

2.796

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

349

99

2.982

6.497

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

16

38

2.212

3.4 Economische promotie

337

2.937

4.2 Onderwijshuisvesting

39

862

16.952

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

204

12.369

5.1 Sportbeleid en activering

43

1.462

5.2 Sportaccommodaties

183

1.175

22.369

5.3 Cultuurpresent., -productie en –particip.

67

1.414

31.824

5.4 Musea

4

390

6.355

5.5 Cultureel erfgoed

1.143

5.6 Media

2

405

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

211

234

13.635

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

834

183

33.948

6.2 Wijkteams

33.514

6.3 Inkomensregelingen

1.058

134.759

6.4 Begeleide participatie

78

37.678

6.5 Arbeidsparticipatie

87

15.527

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

80

8.429

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

80

31.551

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

-7

37.322

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

21

8

62.203

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

-32

7.865

7.1 Volksgezondheid

74

7.830

7.2 Riolering

8.785

1.607

17.591

7.3 Afval

95

2.986

19.206

7.4 Milieubeheer

44

8

9.998

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

69

694

8.1 Ruimtelijke ordening

1

23.023

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen)

65

10.879

49.285

8.3 Wonen en bouwen

5.601

233

194

27.487

Totaal

0

14.646

47.932

13.968

893.994

 BATEN (x €1.000)

uitkering uit gemeente- fonds

 overige rijks- bijdragen

belastingen en heffingen

 renten en dividenden

 goederen en diensten

0.1 Bestuur

250

0.2 Burgerzaken

4.198

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

146

0.4 Overhead

1.333

0.5 Treasury

4.328

0.61 OZB woningen

27.178

0.62 OZB niet-woningen

30.778

0.63 Parkeerbelasting

13.553

0.64 Belastingen overig

1.988

490

0.7 Alg. en ov. uitkeringen gemeentefonds

437.142

0.8 Overige baten en lasten

263

180

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

527

1.2 Openbare orde en veiligheid

418

984

2.1 Verkeer en vervoer

18.852

430

19.621

2.2 Parkeren

102

1.262

2.4 Economische havens en waterwegen

68

65

2.5 Openbaar vervoer

12

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

65

5.770

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.533

50

92

3.4 Economische promotie

2.057

890

4.2 Onderwijshuisvesting

2.658

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.935

5.1 Sportbeleid en activering

484

5.2 Sportaccommodaties

9.309

5.3 Cultuurpresent., -productie en –particip.

3.983

5.4 Musea

1.205

5.5 Cultureel erfgoed

417

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

168

282

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

360

2.066

6.2 Wijkteams

153

6.3 Inkomensregelingen

117.924

23

6.5 Arbeidsparticipatie

19

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

480

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

474

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

167

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

437

7.2 Riolering

17.431

460

7.3 Afval

21.013

10

7.4 Milieubeheer

3.380

2.241

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

701

8.1 Ruimtelijke ordening

3.000

3.897

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen)

3.139

44.093

8.3 Wonen en bouwen

5.648

100

5.218

Totaal

437.142

150.391

127.173

4.741

109.053

BATEN (x €1.000)

overige overdrachten

overige verrekeningen

onttrekkingen reserves

Totaal baten

0.1 Bestuur

68

318

0.2 Burgerzaken

4.198

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

146

0.4 Overhead

1.333

0.5 Treasury

2

4.330

0.61 OZB woningen

27.178

0.62 OZB niet-woningen

30.778

0.63 Parkeerbelasting

13.553

0.64 Belastingen overig

10

2.488

00.7 Alg. en ov. uitkeringen gemeentefonds

437.142

0.8 Overige baten en lasten

-412

31

0.10 Mutaties reserves

32.937

32.937

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

527

1.2 Openbare orde en veiligheid

1.402

2.1 Verkeer en vervoer

235

1.681

40.819

2.2 Parkeren

1.364

2.4 Economische havens en waterwegen

32

165

2.5 Openbaar vervoer

12

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.835

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

520

2.195

3.4 Economische promotie

2.947

4.2 Onderwijshuisvesting

136

46

2.840

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

144

3.079

5.1 Sportbeleid en activering

484

5.2 Sportaccommodaties

160

9.469

5.3 Cultuurpresent., -productie en –particip.

175

4.158

5.4 Musea

59

1.264

5.5 Cultureel erfgoed

417

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recr.

458

908

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

19

2.445

6.2 Wijkteams

153

6.3 Inkomensregelingen

2.350

120.297

6.5 Arbeidsparticipatie

200

219

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

4.452

4.932

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

474

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2.544

13

2.724

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

437

7.2 Riolering

17.891

7.3 Afval

21.023

7.4 Milieubeheer

5.621

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

701

8.1 Ruimtelijke ordening

25

-258

6.664

8.2 Grondexploitatie (niet-bedr.terreinen)

1.826

49.058

8.3 Wonen en bouwen

33

18.039

29.038

Totaal

10.305

22.252

32.937

893.994