Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en 1.2 Openbare orde en veiligheid.

Veiligheid is een kerntaak van de gemeente, is een voorwaarde voor sociale en economische ontwikkeling.
In de Politiewet 2012 is vastgesteld dat gemeenten minstens een maal per vier jaar een integraal veiligheidsplan vaststellen. Dit plan bevat de visie, strategische doelen, uitgangspunten en prioriteiten op gebied van veiligheid. Het huidige beleidskader integrale veiligheid van de gemeente Eindhoven kent een looptijd van 2014 tot en met 2017 en wordt dit jaar herzien. Om te komen tot een gedegen basis voor het nieuwe beleidskader is onderzoek verricht door een tweetal externe bureaus. Eind juni 2017 zijn de eindrapportages opgeleverd. Deze rapportages vormen het vertrekpunt voor het nieuwe beleidskader. Uit de rapportages blijkt dat er meer nodig is dan het op inhoud herzien van de veiligheidsprioritering, om te komen tot een effectieve en eigentijdse veiligheidsaanpak vanuit de gemeente.
Het jaar 2018 is daarom een transitiejaar. Dit betekent dat we, naast de reguliere activiteiten op gebied van veiligheid, willen gaan inzetten op (a) het opstellen en implementeren van een uitvoeringsplan voor 2018 (op basis van de prioriteiten van het nieuwe beleidskader), (b) het ontwikkelen, inrichten en in praktijk brengen van een wijkgerichte aanpak op gebied van veiligheid, (c) inrichting onderdeel bestuurlijke weerbaarheid, (d) versterken van de samenhang binnen de gemeente en van de samenwerking met de ketenpartners, (e) de doorontwikkeling van (gemeentelijke) intelligence voor veiligheid en (f) het ontwikkelen en effecturen van een gedegen monitoringssystematiek gekoppeld aan doelrealisatie
Voor de fysieke veiligheid handhaven we de komende jaren het bestaande niveau van aandacht. Wij werken samen aan veiligheid met politie, het openbaar ministerie, andere(maatschappelijke) organisaties en met ondernemers en inwoners.