In deze bijlage sommen we specifieke risico's op waarvoor geen specifieke dekking is. Onderstaand is het beeld opgenomen ten opzichte van de jaarstukken 2016.

Naast specifieke risico's zijn er ook algemene risico's. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de effecten van gewijzigde wet- en regelgeving of een hogere instroom in regelingen. Tenslotte zijn er nog eigen dossiers waar we zelf nog sturing aan kunnen geven. Hieronder vallen bijvoorbeeld de reserves voor onderwijshuisvesting en ISE, die mogelijk niet toereikend zullen zijn voor de lange termijn (na de planperiode van deze begroting). Deze risico's vallen buiten de teneur van deze bijlage.

 
Progr.

Risico

Risico’s groter dan  1 miljoen:

0

Gevolgen vennootschapsbelastingplicht (vpb)
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: € 1,1 miljoen.
Per 1 januari 2016 is onder druk van de Europese Unie de “wet modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen” in werking getreden. Dit betekent dat lagere overheden vennootschapsbelastingplicht (Vpb) moeten betalen over de fiscale winsten die met ondernemingsactiviteiten worden behaald. Het achterliggende doel van het wetsvoorstel is het scheppen van een gelijkwaardig speelveld tussen overheidsondernemingen en private ondernemingen.
De uitwerking van de nieuwe wetswijzigingen heeft nog enkele onduidelijkheden, zowel voor veel gemeenten als voor de Belastingdienst. Op basis van uitgangspunten waar bij de Belastingdienst nog over wordt nagedacht, is de Vpb-last over het jaar 2016 berekend. Over de definitieve uitgangspunten zijn we in gesprek met de Belastingdienst en we verwachten daar in de loop van 2017 duidelijkheid over te krijgen.

2

Parkeren – BTW-plicht
Nieuw, schadekans: mogelijk, risicobedrag 2,3 miljoen
Gemeenten zijn in principe niet belastingplichtig voor de btw, voor zover zij als overheid optreden. Naar aanleiding van een aangespannen zaak in Groningen is door de advocaat-generaal aan de Hoge Raad een advies uitgebracht, dat gemeenten verplicht zou stellen tot het afdragen van BTW over haar parkeeropbrengsten. Volgens de advocaat-generaal leidt het aanmerken van de gemeente als niet-belastingplichtige, terwijl particuliere exploitanten wel btw verschuldigd zijn voor slagboomparkeren, tot een vorm van concurrentievervalsing. Op een totale parkeeropbrengst van ca. €10 mln zou dat neerkomen op 2,3 mln af te dragen BTW. De Hoge Raad heeft nog geen uitspraak gedaan in deze en is daarbij vrij om af te wijken van het advies van de advocaat-generaal.

4

Korein Kinderplein
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: €4.250.000.

Op 22 oktober 2015 is de gemeente Eindhoven gedagvaard door Korein Kinderplein BV. Korein is van mening dat zij een onverschuldigde betaling hebben verricht voor de solitaire Kinderdagverblijven in verband met de door Korein betaalde kapitaallasten en indexeringen. Wij zijn in afwachting van de uitspraak van het kantongerecht; deze volgt op 9 november 2017.

5

Staat bruggen/viaducten
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: € 2,5 miljoen
Bij bruggen en viaducten die ouder zijn dan 20 jaar bestaat het risico dat de constructie niet meer voldoet aan de huidige verkeersintensiteit. Met visuele inspecties kan niet in beeld worden gebracht of de constructie voldoende is. Door middel van risicoanalyses wordt nader onderzocht of maatregelen noodzakelijk zijn.

Hierbij wordt getoetst aan het bouwbesluit. Indien er niet wordt voldaan, wordt onderzocht op welke wijze er wel weer aan het bouwbesluit kan worden voldaan. Dit kan door het kunstwerk te vervangen, maar een aslastbeperking hoort in bepaalde gevallen ook tot de mogelijkheden. In 2018 worden 10 nieuwe risicoanalyses uitgevoerd en worden naar aanleiding van de resultaten van de risicoanalyse eventuele nadere onderzoeken uitgevoerd.

6

Transformatie sociaal domein/Maatregelenpakket
Bestaand, schadekans: waarschijnlijk: risicobedrag: € 0 tot -€ 10 miljoen

Met het maatregelenpakket dat wordt ingevoerd om de tekorten in het sociaal domein terug te dringen, wordt gepoogd de beoogde effecten van de visie WIJeindhoven mbt minder (duur) gebruik van zorg en ondersteuning te versnellen (de financiële dimensie van de beweging 2->1->0). Deze operatie heeft een beoogd oplopend effect van 20 miljoen in 2018 tot bijna 30 miljoen in 2021. Het risico bestaat dat de gehanteerde aannames te ambitieus zijn.

7

Afval / businesscase REnescience
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag € 1,7 miljoen
Er zijn voorbereidingskosten gemaakt voor de businesscase. Die bestaan uit onderzoeken, vergunningaanvragen etc. en betreffen gemaakte kosten zonder dekking. Als REnescience niet doorgaat dan kunnen deze kosten niet geactiveerd worden en is het totale risico voor Eindhoven €1,7 miljoen.

8

Grondbedrijf – benodigde weerstandscapaciteit
Bestaand, schadekans onbekend, risicobedrag € 26,2 miljoen.

Toelichting is terug te vinden in paragraaf Grondbeleid

8

Tivolikerk
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: € 4,5 miljoen  
Ontwikkelaar DNC heeft gesteld dat zij met de gemeente een koopovereenkomst had gesloten voor de bouw van een SPIL gebouw. DNC zou een appartementengebouw bouwen met op de eerste twee verdiepingen SPIL. De gemeente heeft aangegeven dat uiteindelijk geen koopcontract tot stand is gekomen. Het complex is er ook nooit gekomen. De ontwikkelaar heeft vervolgens ontbinding van de door haar gestelde (door de gemeente ontkende) overeenkomst gevraagd en schadevergoeding voor de verwervingskosten van de bouwgrond en de (totale) ontwikkelingskosten, totaal € 4,5 miljoen.  2 september 2015 is uitspraak geweest waarbij de gemeente in het gelijk is gesteld. DNC heeft vervolgens hoger beroep aangetekend.

8

Claim Lidl planschade
Bestaand, schadekans mogelijk, risicobedrag € 1,8 miljoen
Op grond van een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (8 februari 2017) is de gemeente gehouden haar besluit op de aanvraag van Lidl om toekenning van een tegemoetkoming in planschade te herstellen c.q. te wijzigen te nemen. Aan een onafhankelijk extern planschadeadviesbureau (SAOZ) is opdracht gegeven met inachtneming van de overwegingen van de Afdeling uitspraak een advies uit te brengen omtrent de vraag in hoeverre Lidl door het schadeveroorzakend bestemmingsplan in een nadeliger positie is geraakt en daardoor schade heeft geleden. De schade kan dan enkel bestaan uit waardevermindering van de opstal Hofdijkstraat 1. Over het vervolgens door de gemeente aangepaste besluit zal de Afdeling bestuursrechtspraak dan een einduitspraak doen.

Risico’s < € 1 miljoen:

0

Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen

Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: €0.5 tot €1 miljoen
Op 26 oktober 2016 is het contract ondertekend met het consortium Impuls aangaande Slim Verduurzamen Gemeentelijke Gebouwen (SVGG).Binnen het afgesloten contract SVGG valt het renoveren van de Stadhuistoren en het verduurzamen/functioneel upgraden van het Stadhuis. In dat kader is er ook asbest onderzoek gedaan waaruit blijkt dat er asbest aanwezig is in beide panden. De kosten voor het verwijderen worden geraamd op maximaal € 1,2 miljoen. De eerste fase (Stadhuistoren) wordt in 2017 uitgevoerd. De kosten daarvan bedragen ongeveer € 500.000 en kunnen gedekt worden uit de verwachtte vrije ruimte in de aan het project SVGG toegewezen onderhoudsvoorzieningen. De verbouwing in het Stadhuis zal pas in 2018/2019 worden uitgevoerd, waarbij de kosten voor asbest die hiermee samenhangen worden geraamd op maximaal € 700.000 (onder meer afhankelijk van nog te maken ontwerp/verduurzaming keuzes). Tot slot kan niet gegarandeerd worden dat er tijdens de bouw niet nog meer asbest wordt gevonden. Dit verwachten we nu niet, maar kunnen ook niet uitsluiten. Het risicobedrag hiervoor is pas in te schatten als er iets extra’s gevonden wordt.

0

Ontbinding gemeentelijk kleding contract
Bestaand, schadekans waarschijnlijk, risicobedrag € 127.000

In september 2016 is op initiatief van de gemeente het kledingcontract ontbonden.
Hoewel op inhoud de leverancier de ontbinding lijkt te accepteren, heeft hij middels en brief een claim van € 95.000 bij de gemeente ingediend. Hierover vindt nu overleg plaats.
Daarnaast staan er volgende de leveranciers nog € 32.000 aan facturen open van leveringen voor de ontbinding. Een maximaal financieel risico van € 127.000.

0

OZB

Bestaand, schadekans: waarschijnlijk, risicobedrag: € 0,5 miljoen.
Als gevolg van lopende beroepszaken bestaat een risico voor de daadwerkelijke OZB opbrengst, hier is geen voorziening voor. Of het risico zich voordoet is afhankelijk van de rechterlijke uitspraken. Het kan leiden tot negatieve correcties van belastingjaren 2015, 2016 en mogelijk 2017.

7

Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB)
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: € 0,19 miljoen

In de kadernota van ODZOB werd voorgesteld om bij de vaststelling van de streefwaarde voor de algemene reserve geen rekening te houden met het risico dat bestaat uit het feit dat bezuinigingen bij gemeenten en provincie kunnen leiden tot minder opbrengsten bij de ODZOB. Aangezien dit risico meer in de invloedsfeer van de deelnemers dan van de ODZOB ligt, is voorgesteld om dit risico ook daar te beleggen, en bij de vaststelling van de na te streven weerstandscapaciteit dit risico niet mee te nemen bij ODZOB. De deelnemers dienen als gevolg hiervan zelf in hun risicoparagraaf rekening te houden met dit risico van €665.000 (netto). Dit bedrag is bruto €1.663.000, met een kans van 40% en is opgenomen in de goedgekeurde begroting van ODZOB voor 2018.
Dit betekent voor Eindhoven, rekening houdend met ons aandeel in de opbrengstenbegroting van ODZOB voor alle deelnemende gemeenten en provincie, een bruto risico van €190.000.

8

WABO-vergunning
Bestaand, schadekans onbekend, risicobedrag €0,1 miljoen.
Geen veranderingen. Bestaand risico, bijsturing niet van toepassing.
De Rechtbank Oost-Brabant heeft in 2013 uitspraak gedaan in een zaak betreffende aansprakelijkstelling van de gemeente Eindhoven. Deze zaak is inmiddels afgedaan. Er lopen er nog een aantal procedures die wezenlijk hoger kunnen uitvallen.

Niet-gekwantificeerde risico’s :

0

Claim Lidl vergunning
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: onbekend

Er is een claim van € 9.350.000 (exclusief wettelijke rente) van Lidl vanwege een ingetrokken vergunning. De verzekeraar neemt hiervan € 2.500.000 voor haar rekening. Stakeholders zijn in kennis gesteld. Juridische stappen volgen.

4

Basisschool 't Slingertouw
Bestaand, schadekans: waarschijnlijk,  risicobedrag: onbekend.

Bij de oplevering van het nieuwe gebouw zijn tekortkomingen geconstateerd. De aannemer is voordat alle gebreken waren hersteld, failliet gegaan. De analyse is uitgevoerd en een technische oplossing wordt in de tweede helft van 2017 uitgevoerd. Een besluit over de verdeling van de kosten volgt daarop.

4

Ontwikkelen en financieren Spilcentra
Bestaand, schadekans: waarschijnlijk,  risicobedrag: onbekend.

Naar aanleiding van het Brunssum zouden de schoolbesturen huuropbrengsten in onderwijsmeters kunnen claimen terwijl de Gemeente deze opbrengsten nu ontvangt. De hoogte van deze inkomsten kunnen we nog niet goed bepalen omdat dit samenhangt met inregelen huurcontracten in de spilmeters.

Op basis van de uitkomsten van de Werkgroep SPIL zullen veranderingen in de verhuursituatie ontstaan die tot financiële wijzigingen gaan leiden. Op dit moment is nog niet inzichtelijk welke effecten dit zal hebben.

5

Afkoop Swimmers
Nieuw, schadekans: mogelijk risicobedrag: onbekend

De gemeente Eindhoven en voormalig horeca-exploitant van de Tongelreep Swimmers zijn met elkaar, middels een juridische procedure, in geschil over de betaling van een schadevergoeding aan Swimmers als gevolg van de sluiting van het golfslagbad per 6 september 2016. De zitting bij de rechtbank dient in het najaar van 2017. Er is een niet inschatbaar risico aanwezig dat de gemeente gehouden wordt aan de betaling van een schadebedrag.

8

Waterrijk – Brabavast
Bestaand, schadekans: mogelijk, risicobedrag: onbekend
In het kader van de herontwikkeling van het gebied Meerhoven heeft de gemeente in het verleden gesprekken gevoerd met Brabavast B.V. over de realisatie van woningen in het gebied Waterrijk Cluster 9A. Deze gesprekken hebben niet geleid tot een overeenkomst met Brabavast. Naar oordeel van Brabavast heeft de gemeente de onderhandelingen ten onrechte afgebroken en vordert van de gemeente een schadevergoeding. Er is nog geen gerechtelijke uitspraak.