Een verbonden partij is een rechtspersoon waarin de gemeente zowel bestuurlijk als financieel een belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan een zetel in het bestuur of een stemrecht. Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen beschikbaar stelt, die zij mogelijk kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij.

Rechtspersonen zijn in te delen naar privaatrechtelijke rechtspersonen en de publieksrechtelijke rechtspersonen. Bij de privaatrechtelijke rechtspersonen gaat het primair om de stichting/vereniging, de N.V., de B.V. en de C.V.
De privaatrechtelijke organisaties vinden hun wettelijke oorsprong in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Bij de publieke rechtspersonen gaat het primair om de Gemeenschappelijke Regeling (in verschillende verschijningsvormen), die hun basis vinden in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Verder bestaat er nog de combinatievorm, zoals de P.P.S.-constructie (publiek-privaatrechtelijke samenwerking).
Het deelnemingenbeleid van de gemeente Eindhoven is verankerd in de nota “Op afstand verbonden”. De nota geeft een bestuurlijk-juridisch, financieel en organisatorisch kader voor de (privaatrechtelijke) deelnemingen en de (publiekrechtelijke) openbare lichamen, waaraan de gemeente bevoegdheden en taken heeft overgedragen. Het deelnemingenbeleid gaat uit van actief aandeelhouderschap om de publieke belangen binnen de verbonden partijen te borgen. In 2017 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van het beleidskader verbonden partijen. Op basis hiervan en met inachtneming van aanpassingen in regelgeving (rechtspersonenrecht c.q. publiek recht) en BBV wordt in 2018 het beleidskader geactualiseerd.

Als aandeelhouder wil de gemeente op de volgende terreinen actief invloed uitoefenen: strategie (onder andere koersbepalende investeringen), beloningen in de (semi)publieke sector (Wet Normering Topinkomens), maatschappelijk verantwoord ondernemen (onder andere social return), risicobeheersing, weerstandsvermogen, benoemingen bestuurders en commissarissen. Tussen een verbonden partij en de gemeente kunnen ook andersoortige relaties bestaan, bijvoorbeeld subsidies, inkoop en ter beschikking stelling van vastgoed.

Op de volgende pagina is uiteengezet:

  • In welke verbonden partijen de gemeente Eindhoven participeert (officiële benaming);
  • De vestigingsplaats van de verbonden partij;
  • Tot welk type rechtsvorm de verbonden partij behoort;
  • Op welke wijze de gemeente financieel belang heeft in de verbonden partij;
  • Op welke wijze de gemeente een bestuurlijk belang heeft in de verbonden partij;
  • Aan welk taakveld de verbonden partij een bijdrage levert. In het desbetreffende taakveld is uiteengezet aan welke doelstellingen een bijdrage geleverd wordt door de verbonden partij, welke relevante ontwikkelingen verwacht worden en eventuele risico’s die van invloed zijn op onze financiële positie.

Naam verbonden partij

Taak-
veld

Resultaat

Vreemd vermogen

Eigen
vermogen

Financieel belang

Exploitatie- bijdrage

Bestuurlijk belang

2016

2016

2016

2018

2018

Gemeenschappelijke regelingen

GR Centrum Uitvoering reinigingstaken Eindhoven en omgeving (CURE)

7.3

457

13.740

457

13.368

13.368

Lid AB, lid DB

GR GGD Brabant Zuidoost

7.1

293

13.903

3.037

0

0

Lid AB, lid DB

GR Metropoolregio Eindhoven

0.1

711

22.401

5.106

3.134

3.134

Lid AB, Lid DB

GR Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB)

7.4

0

8.443

1.577

1.501

1.501

Lid AB, lid DB

GR Veiligheidsregio Zuidoost Brabant

1.1

2.412

21.998

9.172

13.502.754

13.502.754

Lid AB, lid DB

GR Werkvoorziening Eindhoven (Ergon)

6.4

903

6.280

9.620

48.100

48.104

Lid AB, lid DB

Vennootschappen en coöperaties

Bank Nederlandse Gemeenten N.V.

0.5

369.000

149.514.000

4.486.000

0

0

Stemrecht in AvA

Brainport Development N.V.

3.1

-72

2.410

3.215

7

1.984

Stemrecht in AvA

Breedband Regio Eindhoven B.V.

3.1

-41

670

4.207

1.279

0

Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 5 commissarissen

Eindhoven Airport N.V.

7.4

10.636

31.506

74.678

556

0

Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 4 commissarissen

Enexis Holding N.V.

0.5

207.000

3.580.000

3.704.000

11

0

Stemrecht AvA

Flight Forum Beheer B.V.

3.2

0

18

18

0

0

Stemrecht in AvA

Flight Forum C.V.

3.2

140

4.628

11.927

4.669

0

Stemrecht in AvA. Flight Forum BV is beherend vennoot

ICT-coöperatie Beware

0.4

0

0

0

0

0

0

Muziekgebouw N.V.

5.3

306

4.346

-1.871

0

0

Stemrecht in AvA

Park Strijp Beheer B.V.

8.3

206

1.087

298

10

0

Stemrecht in AvA + bindende voordracht 1 v/d 3 commissarissen

Park Strijp C.V.

8.3

239

25.856

2.002

1.000

0

Stemrecht in AvA

Parktheater Eindhoven N.V.

5.3

136

4.272

3.149

45

0

Stemrecht in AvA

Twice Eindhoven B.V.

3.1

244

14.768

4.866

113

0

Stemrecht in AvA + recht tot benoemen, schorsen en ontslag