Taakvelden

Lasten (x €1.000)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

0.1

Bestuur

17.072

16.325

16.181

16.065

15.028

0.2

Burgerzaken

10.691

6.780

6.770

6.750

6.745

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0

974

956

947

935

0.4

Overhead

66.099

66.869

65.702

64.219

63.486

0.5

Treasury

-1.437

940

1.646

1.815

2.387

0.61

OZB woningen

0

829

824

820

819

0.62

OZB niet-woningen

0

676

671

669

667

0.63

Parkeerbelasting

0

382

379

377

376

0.64

Belastingen overig

841

1.500

1.486

1.482

1.349

0.7

Algemene en ov. uitkering gem.fonds

0

100

100

100

100

0.8

Overige baten en lasten

783

-4.521

-4.521

-4.540

-4.540

0.10

Mutaties reserves

20.111

47.932

26.718

32.503

34.953

0.11

Resultaat rek. van baten en lasten

0

30

27

8

47

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

12.592

12.982

12.983

12.981

12.981

1.2

Openbare orde en veiligheid

14.663

15.271

13.437

13.504

13.447

2.1

Verkeer en vervoer

66.767

43.450

38.167

30.544

28.679

2.2

Parkeren

3.148

3.961

3.959

3.929

3.934

2.4

Economische havens en waterwegen

322

303

310

308

307

2.5

Openbaar vervoer

764

345

346

346

346

3.1

Economische ontwikkeling

3.619

2.796

2.433

2.427

3.403

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

4.795

6.497

7.464

9.028

8.902

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

1.671

2.212

2.215

2.218

2.213

3.4

Economische promotie

3.150

2.937

2.937

2.885

2.885

4.2

Onderwijshuisvesting

13.377

16.952

17.780

17.675

17.718

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

15.780

12.369

12.369

12.145

12.122

5.1

Sportbeleid en activering

557

1.462

-60

990

723

5.2

Sportaccommodaties

30.413

22.369

22.604

22.660

22.799

5.3

Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

31.996

31.824

31.810

31.977

32.223

5.4

Musea

7.265

6.355

6.372

6.356

6.346

5.5

Cultureel erfgoed

0

1.143

1.127

1.121

1.118

5.6

Media

397

405

405

400

400

5.7

Openb. groen en (openlucht)recreatie

12.642

13.635

13.375

13.191

13.176

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

42.983

33.948

32.201

32.094

31.792

6.2

Wijkteams

30.759

33.514

33.319

33.282

33.277

6.3

Inkomensregelingen

115.868

134.759

136.130

138.117

138.236

6.4

Begeleide participatie

33.755

37.678

35.461

33.583

32.632

6.5

Arbeidsparticipatie

8.529

15.527

16.145

16.983

17.786

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

3.344

8.429

8.304

8.299

8.290

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

35.158

31.551

30.062

28.192

26.914

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

19.766

37.322

36.956

35.081

34.155

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

50.736

62.203

62.156

62.156

62.053

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

19.510

7.865

7.825

7.824

7.821

7.1

Volksgezondheid

8.260

7.830

7.830

7.830

7.830

7.2

Riolering

17.393

17.591

17.603

17.974

17.972

7.3

Afval

19.076

19.206

19.631

20.066

20.513

7.4

Milieubeheer

9.496

9.998

9.489

9.513

6.970

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

622

694

693

693

691

8.1

Ruimtelijke ordening

6.104

23.023

29.424

28.391

26.072

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

57.414

49.285

51.387

45.947

31.283

8.3

Wonen en bouwen

1.408

27.487

26.119

25.587

25.358

Resultaat

818.259

893.994

867.707

857.512

835.719

Taakvelden

Baten (x €1.000)

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2017

2018

2019

2020

2021

0.1

Bestuur

283

318

318

318

318

0.2

Burgerzaken

4.098

4.198

4.198

4.198

4.198

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

0

146

146

146

146

0.4

Overhead

2.790

1.333

1.138

1.138

1.113

0.5

Treasury

6.578

4.330

4.292

4.379

4.577

0.61

OZB woningen

24.639

27.178

27.407

27.780

27.780

0.62

OZB niet-woningen

27.443

30.778

31.037

31.460

31.460

0.63

Parkeerbelasting

11.006

13.553

13.119

13.879

14.186

0.64

Belastingen overig

2.449

2.488

2.488

2.488

2.488

0.7

Algemene en ov. uitkering gem.fonds

403.629

437.142

436.557

435.246

433.294

0.8

Overige baten en lasten

1.855

31

31

31

31

0.10

Mutaties reserves

26.005

32.937

17.900

5.461

5.682

0.11

Resultaat rek. van baten en lasten

0

0

0

0

0

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

474

527

527

527

527

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.185

1.402

1.402

1.402

1.402

2.1

Verkeer en vervoer

33.909

40.819

13.096

13.054

13.749

2.2

Parkeren

1.334

1.364

1.364

1.362

1.354

2.4

Economische havens en waterwegen

148

165

189

189

189

2.5

Openbaar vervoer

12

12

12

12

12

3.1

Economische ontwikkeling

0

0

0

0

0

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.312

5.835

8.779

10.294

8.338

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

2.195

2.195

2.195

2.195

2.195

3.4

Economische promotie

2.670

2.947

2.947

2.897

2.897

4.2

Onderwijshuisvesting

710

2.840

2.854

2.854

2.854

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

4.440

3.079

2.973

2.951

2.929

5.1

Sportbeleid en activering

426

484

396

396

396

5.2

Sportaccommodaties

16.639

9.469

9.468

9.469

9.469

5.3

Cultuurpresentatie,-prod. en particip.

4.355

4.158

3.983

3.983

3.983

5.4

Musea

1.737

1.264

1.264

1.264

1.264

5.5

Cultureel erfgoed

0

417

417

417

417

5.6

Media

0

0

0

0

0

5.7

Openb. groen en (openlucht)recreatie

745

908

906

747

747

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

2.168

2.445

2.166

2.166

2.166

6.2

Wijkteams

0

153

35

0

0

6.3

Inkomensregelingen

109.238

120.297

122.681

124.258

125.450

6.4

Begeleide participatie

0

0

0

0

0

6.5

Arbeidsparticipatie

423

219

200

200

200

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

0

0

0

0

0

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

5.413

4.932

4.932

4.932

4.932

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

474

474

474

474

474

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1.246

2.724

2.724

2.724

2.724

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

0

437

437

437

437

7.1

Volksgezondheid

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

17.816

17.891

17.891

18.263

18.263

7.3

Afval

20.890

21.023

21.451

21.885

22.333

7.4

Milieubeheer

5.845

5.621

5.212

4.704

2.367

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

701

701

701

701

701

8.1

Ruimtelijke ordening

100

6.664

19.999

23.055

20.187

8.2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

56.127

49.058

49.649

45.739

30.146

8.3

Wonen en bouwen

9.752

29.038

27.752

27.437

27.344

Resultaat

818.259

893.994

867.707

857.512

835.719