Voor Eindhoven is het geen nieuws dat een gebiedsgerichte benadering meerwaarde heeft in het grijpen van kansen en het omgaan met opgaven in de uiteenlopende buurten en wijken van de stad. We hebben inmiddels jarenlange ervaring in het samen optrekken met inwoners en ondernemers, verenigingen en in de buurt werkende professionals. We willen samen met al die partijen werken aan gebieden, uitgaande van wat er speelt en leeft.

De stad staat nooit stil. In sommige buurten gaat het de goede kant op, in andere buurten gaat het minder. Zo wordt de vermaatschappelijking van de zorg op sommige plekken zichtbaar: het aantal incidenten met verwarde mensen neemt toe. Het veiligheidsgevoel van bewoners van sommige wijken daalt sterk, terwijl de oorzaken hiervan niet direct duidelijk zijn. Daarnaast zijn op diverse vlakken de panelen aan het schuiven. In de samenleving komt de nadruk meer op eigenkracht en samenkracht te liggen. Terwijl dit buiten niet direct zichtbaar hoeft te zijn, kunnen in gebieden spanningen ontstaan die mogelijk leiden tot serieuze problemen op het gebied van tolerantie, inclusieve samenleving of eenzaamheid. Als dergelijke zaken in een gebied spelen, is het juist zaak om in het gebied het moeilijke gesprek hierover te voeren.

Inwoners ervaren de stad niet als optelsom van sectorale of thematische onderdelen, maar als één geheel. De effectiviteit van ons beleid hangt af van in hoeverre wij in staat zijn dit beleid passend te maken op het complexe geheel van de stad en haar uiteenlopende behoeften. In het samenspel van gemeente en samenleving wordt daarnaast meer en meer gevraagd om flexibiliteit en het vermogen om snel te kunnen schakelen. Ten derde verhoogt het invoeren van de Omgevingswet vanaf 2018/2019 –waarbij een aantal thematische wetten worden samengevoegd tot een gebiedsgerichte opgave- ook vanuit het Rijk de urgentie om het gebied nog centraler te zetten.
Voor 2018 is het onze ambitie om het gebiedsgericht werken gemeentebreed te versterken, naast het samen gemeentebreed programmeren. Het gebiedsgericht werken is in het ruimtelijk domein reeds verankerd door de positionering aan de programmeertafel.

De opzet van het gemeentebreed (strategisch) programmeren krijgt inmiddels vorm en ook daarin speelt gebiedsgericht werken een rol. Parallel wordt komend jaar eveneens het gebiedsgericht werken verder uitgewerkt door verbreding van de deelname aan de bestaande gebiedstafels en het verder samen optrekken in het lopende vernieuwingstraject gebiedsgericht werken: Samen maken we de wijk. Vanuit het ruimtelijk domein, veiligheid en het sociaal domein willen we zo werken aan het aanpakken van de complexe vraagstukken uit de wijk. Bijvoorbeeld: welke impact heeft een ruimtelijke ingreep op veiligheid? Of: Wat doet een veiligheidsprobleem met de sociale samenhang in een wijk? Door sectoroverstijgend vraagstukken in beeld te brengen, ontstaat een samenhangende en effectievere aanpak.

Gekoppeld hier aan is het beter monitoren, delen, duiden en koppelen van informatie (hard en zacht) uit de verschillende sectoren en de wijken.