Dit is de Begroting 2018 van de gemeente Eindhoven. De Gemeentewet schrijft voor dat iedere gemeente jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen. Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bevat de regelgeving daarvoor. In 2017 zijn de voorschriften gewijzigd. De meest in het oog springende wijziging  is een nieuwe indeling. In plaats van 7 raadsprogramma's werken we nu met 9 programma's. In deze programma's staan geen 35 collegeproducten meer, maar 53 uniforme taakvelden. Deze wijziging vergroot de transparantie en maakt het eenvoudiger om gemeenten onderling te vergelijken. De taakvelden worden gebruikt om informatie te verstrekken aan andere partijen zoals het Rijk, toezichthouders en CBS.

Algemeen
De begroting begint met een hoofdstuk Algemeen. Hierin wordt de bestuurlijke (1.1) en financiële hoofdlijn (1.2) beschreven. We actualiseren de prognose ten aanzien van het financieel meerjarenbeeld en schetsen op hoofdlijnen hoe we –in meerjarig perspectief- onze financiële huishouding op orde brengen.

Programma's
Het tweede gedeelte van deze begroting bestaat uit een nadere toelichting op de 9 programma's.Bij elk programma is de volgende informatie opgenomen:

  • Inleidende tekst: we geven aan welke taakvelden er onder dit programma vallen en geven een algemene toelichting op de belangrijkste reguliere ontwikkelingen.
  • BBV-indicatoren: dit is een uniforme basisset van indicatoren die periodiek landelijk beschikbaar zijn. Via de website waarstaatjegemeente.nl zijn de indicatoren, samen met die van andere gemeenten, snel voor iedereen beschikbaar onder de knop ‘Besluit Begroting en Verantwoording’,

Vervolgens lichten we de volgende onderwerpen per taakveld toe:

  • Wat willen we bereiken? De belangrijkste doelen en maatschappelijke effect(en) met bijbehorende effectindicatoren.
  • Wat gaan we daarvoor doen? Toelichting van activiteiten en prestaties die bij onze doelen horen. Indien mogelijk zijn er ook bijbehorende prestatie-indicatoren geformuleerd. Daarmee maken we het verband tussen de prestatie, het doel en het maatschappelijk effect inzichtelijk; dit visualiseren we in de zogenaamde doelenbomen. De aanbevelingen van de werkgroep Duisenberg betreffende de indicatoren zijn hierin meegenomen.
    Niet alle informatie over wat we gaan doen past altijd in onze doelenboomstructuur. Daarom is er soms  aanvullende informatie opgenomen over de belangrijkste speerpunten waar we ons in 2018 op richten.
  • Verbonden partijen: van de rechtspersonen waarin we een bestuurlijk en financieel belang hebben, beschrijven we de bijdrage aan onze doelstellingen en actuele ontwikkelingen en risico’s.
  • Wat mag het kosten? We presenteren voor de exploitatie de meerjarige lasten, baten en het saldo (+ = meer lasten dan baten). De realisatiecijfers 2016 zijn niet eerder per taakveld opgesteld en presenteren we derhalve niet. De belangrijkste financiële ontwikkelingen zijn nader toegelicht. Ook presenteren we de bruto investeringsopgaven (voor economisch nut). De kapitaallasten hiervan zitten in de exploitatie.

Paragrafen
Het derde gedeelte van deze begroting bevat de paragrafen. Hier worden de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten, alsmede tot de lokale heffingen. Het BBV schrijft de volgende paragrafen voor: (a) lokale heffingen, (b) weerstandsvermogen en risicobeheersing, (c) onderhoud kapitaalgoederen, (d) financiering, (e) bedrijfsvoering, (f) verbonden partijen en (g) grondbeleid. Aanvullend hebben we paragrafen opgesteld voor (h) gebiedsgericht werken en (i) duurzaamheid

Bijlagen

In het laatste deel van de begroting staat informatie over onder andere financiële specificaties, risico’s, reserves en voorzieningen, subsidies en emu-saldo. We sluiten af met een toelichting op de gebruikte afkortingen.