Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 4.1 Openbaar basisonderwijs, 4.2 Onderwijshuisvesting en 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken.

Als gemeente vinden we het belangrijk  dat alle kinderen en jongeren, juist wanneer dat niet vanzelfsprekend is, in de gelegenheid worden gesteld om zich blijvend te ontwikkelen. In Eindhoven bieden we alle kinderen, jongeren en volwassenen mogelijkheden tot  leren om persoonlijke talenten optimaal  te ontwikkelen en te onderhouden. We versterken de sociale basis en bestrijden tweedeling door in te zetten op thuisnabije voorzieningen met ontwikkelingskansen voor iedereen.

Gemeenten hebben een aantal basistaken en wettelijke verplichtingen op het terrein van onderwijs om jongeren van 0-23 jaar te begeleiden naar zelfredzaamheid, te weten: bestrijden van onderwijsachterstanden, toezicht en handhaving kinderopvang, toezicht openbaar onderwijs, handhaven leerplichtwet, uitvoeren van regionale meld- en coördinatiefunctie (RMC),  tegengaan van voortijdig schoolverlaten, uitvoeren van Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB), leerlingenvervoer mogelijk maken en zorg dragen voor adequate huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs.  Naast het uitvoeren van deze wettelijke taken richten we ons in 2018 op een betere aansluiting onderwijs - jeugdhulp, zodat zorgsignalen vroegtijdig opgepakt worden en ondersteuning tijdig en nabij vormgegeven wordt vanuit de gedachte één gezin, één plan. Alle kinderen verdienen immers passend onderwijs. Onderwijszorgarrangementen met  afgestemde onderwijsondersteuning en jeugdhulp dragen hieraan bij.
We verdiepen de samenwerking tussen  kinderopvang, basisonderwijs, jeugdgezondheidszorg en stichting WIJeindhoven binnen SPIL. Eindhoven kent daarnaast ook een ambitie gericht op betere aansluiting bij het DNA van de Brainport-regio. We richten ons op een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt door meer samenhang en focus aan te brengen in huidige inspanningen, uitvoering te geven aan het convenant tussen gemeente en Summa en in te zetten op de bevordering van wetenschap en technologie en op de internationalisering van het onderwijs.

De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor adequate onderwijshuisvesting, voor het primair en voortgezet onderwijs, die kan bijdragen aan relevante en moderne onderwijsvoorzieningen. Daarvoor heeft de gemeente in de afgelopen jaren in een integraal huisvestingsplan goede afspraken gemaakt met schoolbesturen. Dat heeft geleid tot een investeringsprogramma dat momenteel wordt uitgevoerd. Daarnaast worden de bestaande voorzieningen zo goed mogelijk beheerd binnen de randvoorwaarden, die de nieuwe Verordening Huisvesting Onderwijs 2016 stelt. In 2018 wordt samen met de schoolbesturen de uitvoering van het huisvestingsplan voortvarend doorgezet en bieden we de modernisering van het huisvestingsprogramma voor besluitvorming aan de raad aan.