Omschrijving

2017

raming 2018

raming 2019

raming 2020

raming 2021

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-5.894

15.025

8.845

27.050

29.318

+2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

26.578

27.238

28.494

28.860

29.330

+3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

20.403

14.646

14.431

15.045

15.073

-4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

79.410

92.046

45.202

56.837

19.266

+5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

0

0

+6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
(tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

0

0

+8

Baten bouwgrondexploitatie:
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

-9

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

22.915

19.713

19.713

19.713

19.713

-10

Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van de bovengenoemde posten

0

0

0

0

0

+11

Verkoop van effecten:
a.    Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)
b.    Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op
  de exploitatie ?

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Nee
-

Berekend EMU-saldo

-61.238

-54.850

-13.145

-5.595

34.742