Inleiding

Dit programma omvat de taakvelden 5.1 Sportbeleid en activering, 5.2 Sportaccommodaties, 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie, 5.4 Musea, 5.5 Cultureel erfgoed, 5.6 Media en 5.7 Openbaar groen en recreatie.

Dit programma levert in samenhang met andere programma's een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van de stad. De gemeente blijft ook binnen dit programma aan de hand van sport-, cultuur-, groen- en recreatieve deelprogramma's werken aan een vitale stad en aan het realiseren van doelstellingen op terreinen van onder andere gezondheid, participatie, openbare ruimte en economie. Het draagt verder bij aan de eigen kracht van de inwoners, verbinding en ontmoeting en aan het imago en het vestigingsklimaat van de stad.
Eindhoven wil een smart society zijn: een stad waarin technologie wordt omarmd en de digitale transitie de ruimte krijgt om de bewoners, bedrijven en bezoekers van de stad te stimuleren en te faciliteren om in co-creatie met slimme oplossingen voor vraagstukken over zorg, gezondheid en sport, veiligheid, duurzaamheid, energie, afval en verkeer, educatie en cultuur te komen.
Het taakveld Sport richt zich op het in beweging brengen van alle Eindhovenaren. Speerpunt hierbij is het mogelijk maken van beweging op een passende locatie en het stimuleren van een gezonde en vitale leefstijl. We kiezen ervoor de openbare ruimte nog beter voor sport en bewegen in te gaan zetten. Daarbij kan sport en bewegen ook ingezet worden in het sociale domein. Sport, kunst en cultuur en erfgoed, recreatie, design en evenementen dragen in belangrijke mate bij aan de aantrekkingskracht van Eindhoven voor inwoners, bezoekers, bedrijven en (internationaal) talent om hier te wonen, te leven, te verblijven of te vestigen.
Het taakveld Kunst en Cultuur geeft via de stichting Cultuur Eindhoven met haar Regelingen en haar Cultuurraad, invulling aan de Cultuurbrief 2017-2020. Het Van Abbemuseum intensiveert zijn lokale, regionale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden met culturele organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, Brainport en diverse burgerinitiatieven. Dit sluit aan met de doelstelling van het museum om zo inclusief mogelijk te werken met en voor deze partijen. De ontwikkelingen met Dutch Design Week (DDW) en GLOW krijgen hierin extra aandacht.
Cultureel erfgoed willen we behouden en daar waar nodig transformeren voor nieuwe gebruikers. Via het Erfgoedhuis laten we bewoners kennismaken met ons erfgoed. Openbaar groen is belangrijk voor de natuurwaarde en waarborgt een gezonde leefomgeving waarin bewoners kunnen recreëren.
Openbaar Groen en Recreatie richt zich op het beheer van het groene deel van de openbare ruimte en speelvoorzieningen en doet daarin investeringen, in combinatie met andere taakvelden en in samenwerking met bewoners, omliggende gemeenten en belangengroepen. Groen versterkt de ruimtelijke structuur, de leefbaarheid en klimaatbestendigheid van de stad, met behulp van onder meer parken, plantsoenen, wegbermen, straatbomen en gevelgroen. Met groen dragen we bij aan sociale doelstellingen en doelstellingen op het gebied van gezondheid, bewegen, biodiversiteit, luchtkwaliteit en reductie van hittestress en waterdoelstellingen zoals het lokaal langer vasthouden van water.
In uitvoeringsprogramma's separaat van deze begroting worden de verschillende taakvelden meer volledig uitgewerkt.