Wat willen we bereiken?

In dit taakveld brengen we de kosten van het bestuur en zijn directe ondersteuning onder.
Om de inhoudelijke doelstellingen te bereiken acteren we ook binnen diverse bovengemeentelijke netwerken, variërend qua schaalniveau van bilaterale contacten, Campusgemeenten, Stedelijk Gebied, metropoolregio, BrabantStad, Amsterdam/Rotterdam, G5, G32 tot in in Brussel (EU), diverse steden in Europa en daarbuiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2018 richten we ons vooral op:

•   Ter uitvoering van Brainport Next Generation en om stappen te zetten rond de grote maatschappelijke vraagstukken, positioneren we (Brainport regio) Eindhoven internationaal via internationale netwerken, zoals Eurocities met in het bijzonder het Knowledge Society Forum (KSF), the urban agenda for the EU (UA), Local Governments for Sustainability (ICLEI) The European Network of Living Labs (Enoll), Lighting Urban Community International (LUCI) etc.

•   Samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen werken we onder leiding van de stichting Brainport aan de lobby en invulling van de Brainport nationale actieagenda.

•   We versterken onze agglomeratiekracht door samen met Brainport Development de samenwerking met de Amsterdamse en Rotterdamse regio vorm te geven. Daarnaast werken we met de G4 en het Rijk aan voorstellen voor de versterking van de concurrentiekracht van Nederland.

•   Ook werken we samen met Noordelijke en Zuidelijke Randstad aan de internationale concurrentiekracht van Nederland via de Ruimtelijk Economische Ontwikkelstrategie (REOS). We werken aan een uitvoeringsagenda die de opgaven rondom de verschillende toplocaties en knooppunten gezamenlijk oppakt.

•   Via het bestuurlijke netwerk BrabantStad zetten we in op schaalvergroting/massa voor een aantal succesvolle projecten, zoals Woonconnect/SPARK en zoeken we samenwerking op het thema Smart Region.

•   In de Metropoolregio Eindhoven stemmen we (strategisch) af met de ons omringende 21 gemeenten op de terreinen economie, ruimte en mobiliteit. In 2018 volgt naar aanleiding van de recente evaluatie een herijking ten behoeve van nieuwe focus en slagkracht plaatsvinden. Binnen het stedelijk gebied werken we met de direct omliggende gemeenten – na evaluatie in 2017 – aan een herijkt uitvoeringsprogramma op het gebied van wonen, werken en (naar verwachting) voorzieningen (sport en cultuur).