Wat willen we bereiken?

Zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, sociaal netwerk

Bij kinderen en jeugdigen waarbij de opvoed- en opgroeisituatie een bedreiging vormt voor de ontwikkeling wordt tijdig en effectief ingegrepen in het gezinssysteem. De duur van de interventie wordt zo kort mogelijk gehouden. In het maatregelenpakket en binnen de samenwerking spoedvoorjeugd is een aantal maatregelen opgenomen die er mede toe moeten leiden tot minder crisisplaatsingen

Effectindicatoren

Realisatie

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Jongeren met jeugdbescherming (% jeugdigen)

1,1%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

1,3%

Jongeren met jeugdreclassering (% jeugdigen)

0,5%

-

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%